Category: Dyslipidemia

ไขมันในเลือด

ไขมันที่สำคัญในเลือดคนมี 4 ชนิด  คือ 1. กรดไขมันอิสระ 2. โคเลสเตอรอล 3. ไตรกลีเซอไรด์ 4. ฟอสโฟไลปิด เนื่องจากปกติไขมันไม่ละลายตัวในน้ำ ไขมันทั้ง 4  ชนิดนี้ จึงรวมตัวอยู่กับโปรตีน เพื่อให้ละลายตัวอยู่ในเลือดได้ โดยกรดไขมันอิสระรวมตัวกับโปรตีนที่มีชื่อว่า “แอลบูมิน” ส่วนไขมันที่เหลืออีก 3 ชนิดรวมตัวกับโปรตีนอีกชนิดหนึ่ง คือ อะโปโปรตีน เกิดเป็นสารประกอบที่เรียกว่า “ไลโปโปรตีน” ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ชนิดคือ 1. ไคโลไมครอน (Chylomicron) สร้างโดยลำไส้เล็ก และเกิดขึ้นหลังการรับประทานไขมัน 2. โลโปโปรตีน ความหนาแน่นต่ำมาก มีชื่อย่อว่า วี.แอล.ดี.แอล…